פוליסת ביטוח עבודות קבלניות - מה חשוב לדעת | גולדנביט - סוכנות לביטוח

שלושת הפרקים העיקריים בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות הם:

פרק א' - ביטוח רכוש

פרק ביטוח הרכוש בפוליסת עבודות קבלניות מגדיר אירוע ביטוחי "כנזק פיזי, מקרי ושאינו צפוי" מראש לפרויקט הבנייה עצמו או לחלק ממנו החל מיום תחילת הפרויקט ועד לסיום העבודות באתר או מועד הסיום הנקוב בפוליסה, המוקדם מביניהם.
 
טעות רווחת היא שנהוג להתייחס אל פוליסת ביטוח עבודות קבלניות, כולל פרק א' בפוליסת הקבלנים, כאל ביטוח "עבודות קבלניות כל הסיכונים" אבל זה ממש לא נכון.  המושג 'כל הסיכונים' עושה רושם של פוליסה רחבה שכוללת תחתיה את כל הסיכונים, אבל לעתים רבות זו פוליסת ביטוח קבלנים סטנדרטית שטומנת בתוכה הרבה סימני שאלה. אז האם הפוליסה באמת מכסה את כל הסיכונים האפשריים? מה הם הנזקים שלא נכללים בפוליסה? מה המשמעות של הסייגים וההחרגות בפוליסה? האם הפוליסה באמת מורחבת לכסות את כל הסיכונים או האם יש סיכונים ספציפיים בפרויקט שצריך להתייחס אליהם? בהמשך העמוד כללנו הסבר איך יוצרים פוליסת ביטוח לעבודות קבלניות שתעניק לך מקסימום כיסויים במינימום עלות.

מה כולל פרק א תחת ביטוח רכוש?

פרק ביטוח הרכוש בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות מגדיר אירוע ביטוחי "כנזק פיזי, מקרי ובלתי צפוי מראש לפרויקט המבוטח או לחלק ממנו" החל מיום תחילת העבודות ועד למועד סיום העבודות הנקוב בפוליסה. בהתאם להגדרה של אירוע ביטוחי ניתן כבר להבין שיש הרבה נזקים שלא יכוסו על ידי חברת הביטוח ובגלל זה צריך לדעת איך לזהות את הסיכונים הטמונים בפרויקט מראש ובהתאם לכך לצמצם את רשימת הסייגים והחריגים שחברת הביטוח תבקש להוסיף לפוליסה כבר ביום הראשון שמתחילים לעבוד על פוליסת הביטוח. להלן כמה דוגמאות:

הגדרת אירוע ביטוחי בפוליסת עבודות קבלניות כוללת את המלל "מקרי ובלתי צפוי מראש"

קבלן שעובד על פרויקט תמ"א 38 במהלך חודשי החורף צריך לקחת בחשבון שככל הנראה ירדו גשמים במהלך חודשי החורף ולכן חדירת מי גשמים לא תיחשב כאירוע מקרי ובלתי צפוי מראש. בהתייחס לפוליסת העבודות הקבלניות, זה אומר שאם הקבלן יסיר את האיטום מגג הבניין בשביל המשך העבודות ויחדרו מים לדירות של הדיירים בבניין, הנזק לא יכוסה על ידי חברת הביטוח. כל זאת בהנחה שלא בוצעה הרחבה לפוליסת תמ"א 38 שכוללת כיסוי במיוחד עבור עבודות מהסוג המתואר.

הגדרת אירוע ביטוחי בפוליסת עבודות קבלניות כוללת את המלל "נזק פיזי"

אמנם לא ניתן לצפות מראש שריפה באתר בנייה, אבל ביטוח עבודות קבלניות יכסה את הנזקים הפיזיים שנגרמו לפרויקט וישלול פיצוי בגין נזקים תוצאתיים שיגרמו עקב השריפה כגון איחור במסירת מפתח.

פרק ב' - ביטוח צד שלישי בעבודות קבלניות

ביטוח צד שלישי מעניק שיפוי עבור סכומים אשר הקבלן יהיה חייב לשלם כפיצויים לצד שלישי על פי דין בגלל מקרה שייגרם במהלך חיי הפוליסה כתוצאה מביצוע העבודות הקבלניות המבוטחות בפרק א', ביטוח רכוש. אין הבדל באם הנזק נגרם באתר העבודה, בקרבתו המיידית או בכל מקום אחר בשטח מדינת ישראל, כולל השטחים המוחזקים, כל עוד המקרה הקשור במישרין לפרויקט.

כמו בכל פוליסת ביטוח, גם בפרק זה של פוליסת העבודות הקבלניות מוסיפות חברות הביטוח חריגים וסייגים רבים שצריך להתייחס אליהם באופן פרטני בכל פרויקט בנייה בהתאם למורכבות העבודות בפרויקט, השינויים המתמידים באתר העבודה, ריבוי קבלני משנה ועובדים המעורבים בפרויקט, ציוד וכלים הנדסיים. התפקיד שלנו הוא לבחון את כל החריגים והסייגים השונים שקיימים בפוליסות הביטוח השונות לעבודות קבלניות בשביל להשיג לך כיסוי ביטוחי רחב במחיר תחרותי.אספנו עבורכם מספר החרגות סטנדרטיות שכלולות פעמים רבות בפרק ב' של ביטוח עבודות קבלניות.

פגיעה במתקנים תת קרקעיים 

 מחפרון חפר באדמה ופגע בתשתית כבלי חשמל, מים או ביוב. פרק ב' (צד שלישי) בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות אמנם מכסה נזק שנגרם לתשתית עצמה, כגון צנרת תת קרקעית, כבלי חשמל או כל מתקן תת קרקעי אחר, אבל הוא יכסה רק את הנזק הישיר בלבד ולא את הנזק התוצאתי שעלול להיגרם לחברת חשמל, לרשות עירונית או למפעל סמוך שעבודתו תלויה בתשתיות אלו. בשביל להימנע מתביעות של צד שלישי יש לוודא שהפוליסה אותה אתם בוחרים כוללת הרחבה שתכלול כיסוי זה.

רעידות והחלשת משען או תמך קרקע

טרקטור שעוסק בחפירה פוגע בתמך הקרקע של מבנה סמוך. פוליסת עבודות קבלניות סטנדרטית לא תכסה את הנזק שנגרם. בשביל שנזק מסוג זה יהיה מכוסה בפוליסת הביטוח של העבודות הקבלניות, צריך להרחיב את הפוליסה בשביל שתכלול נזקים מסוג זה שיכולים להיגרם לצד שלישי ולהפוך את הפרויקט מפרויקט רווחי לפרויקט הפסדי. אנחנו יודעים איך להשיג את ההרחבה הזו.